In: Laboral

registre de jornada

10 maig 2019Novetats en el registre de jornada


El passat 12 de març es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. En aquest Real Decret Llei es modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (en endavant E.T.), establint l’OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DE JORNADA, que entrarà en vigor el proper 12 DE MAIG DE 2019 PER TOTS ELS TREBALLADORS.

Punts a tenir en compte:

1. L’empresa OBLIGATÒRIAMENT HA DE REGISTRAR LA JORNADA DIÀRIA de tots els seus treballadors, incloent hora d’inici i finalització de la jornada, i NO ENTENEM QUE COMPLEIXI els requisits una plantilla amb les hores d’entrada i sortida PREIMPRESES.

2. També senyalar que la norma només es refereix a hora d’inici i finalització, però creiem que s’haurien d’exposar també les INTERRUPCIONS DE JORNADA com la pausa de dinar o altres que NO SIGUIN CONSIDERADES TEMPS DE TREBALL EFECTIU.

3. En relació a COM S’HA DE DUR A TERME EL SISTEMA DE REGISTRE (empremta digital, mitjans tecnològics, dispositius mòbils, ordinadors, rellotge de fitxar, etc.), la norma NO ESTABLEIX CAP OBLIGACIÓ d’utilització d’un sistema o un altre, sinó que trasllada el tema als convenis col·lectius, que seran els que ho regularan, i si no ho fessin, per decisió de l’empresari prèvia consulta als representants legals dels treballadors, en cas que existeixin a l’empresa.

4. El proper 12 DE MAIG DE 2019, data en la qual entra en vigor el registre de jornada, com que CAP CONVENI encara està adaptat a la nova normativa, les empreses hauran d’optar pel sistema que considerin més idoni per la seva activitat, però en cas d’existència de Comitè d’empresa o Delegats de Personal, ho hauran de consultar prèviament amb ells.

5. S’estableix l’obligació de CONSERVAR ELS REGISTRES DIARIS DURANT 4 ANYS, i romandran a disposició dels treballadors, representants legals dels treballadors i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

06 febrer 2019Informa’t sobre les novetats laborals per aquest 2019


Destaquem les següents novetats en l’àmbit laboral:

 • Aprovació d’un increment del 22,3% del Salari Mínim interprofessional (SMI).
 • S’estableix pels autònoms l’obligatorietat de la cobertura de totes les contingències: comuns i professionals, cessament d’activitat i formació.
 • La base mínima per treballadors per compte propi s’incrementa l’1,25% i es fixa en 944,40 euros. En aquest cas la quota a pagar és de 283,32 €.
 • Els autònoms societaris tindran una base mínima de 1.214,08 €, que es tradueix en una quota de 364,22 € mensuals.
 • S’incrementa un 7% la base de cotització màxima, que es situa en 4.070,10€.
 • Igualment té modificacions l’anomenada “tarifa plana” del règim d’autònoms, amb l’objectiu de millorar la seva efectivitat. Durant els primers 12 mesos: si es cotitza per base mínima, 60 euros; si es cotitza per sobre de base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%. A partir del mes 13 al 24: s’apliquen reduccions sobre la quota que correspondria.
 • S’amplia també la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari (SETA).
 • Com que la base mínima de cotització al RETA (944,40 euros) és menor que el SMI (1.050 € en 12 pagues), la norma instaura un nou tipus d’INFRACCIÓ LABORAL GREU per prevenir la possible utilització de la figura del fals autònom. En aquest sentit, la multa podria estar entre els 3.126 i els 10.000 euros.
 • En els contractes de durada igual o inferior a 5 dies (abans 7 dies), el recàrrec sobre la quota empresarial passa al 40% (abans el 36%). A efectes de cotització, per a aquest tipus de contractes subscrits a temps complet, per cada dia de treball es considerarà com 1,4 dies de cotització.
 • S’haurà d’incloure en el Règim General de la Seguretat Social a aquells que participen en programes de formació, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques externes (BECARIS tant si cobren ajuda a l’estudi com si no). Aquest punt queda pendent de desenvolupament reglamentari, per tant, de moment, no s’ha de fer res.
 • Les empleades de la llar veuen modificades tant les bases de cotització (augmenten les bases i el número de trams) com els percentatges a cotitzar. L’any 2019, una empleada de la llar cotitzarà un 29,8%, del qual, un 4,7% correspon al treballador, i un 25,1% correspon a l’empleador. Així mateix, s’estableixen les hores màximes per tram i es mantenen les bonificacions del 20% en les cotitzacions (45% per famílies nombroses). A partir de 2021, hauran de cotitzar pel seu salari real com al Règim General.
 • S’habilita als convenis col•lectius per implantar clàusules que possibilitin la jubilació forçosa, amb un requisit: sempre que es tingui dret al cent per cent de la pensió de jubilació.
 • Incorporació de la derogació expressa de les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculada a una taxa d’atur superior al 15 per cent. En aquest sentit, es deroguen, de forma expressa:
  • El contracte indefinit de suport a emprenedors.
  • La possibilitat de celebrar contractes de formació i aprenentatge amb persones d’entre 25 i 30 anys.
  • Els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
  • La contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.
  • Els incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove.
  • El contracte a la primera ocupació jove.
  • Els incentius als contractes en pràctiques.

La norma aclareix que “En tot cas, es consideren vàlids els contractes, així com en el seu cas els incentius corresponents, que s’hagin celebrat des del 15 d’octubre de 2018 fins a 31 de desembre de 2018”.

 • Increment de les pensions públiques. Les pensions contributives experimentaran en el 2019 un increment del 1,6%.
office-620823_640

07 abril 2018Alta d’autònoms al sistema RED


La normativa que regula el sistema RED s´actualitza i obliga els més de tres milions d´autònoms espanyols a donar-se d´alta al sistema de la Seguretat Social, independentment de si compten o no amb empleats. A més, el tràmit s´ha de fer fins el 31 d´agost de 2018 com a màxim.

Qui ha de donar-se d´alta al sistema RED obligatòriament?

La nova ordre publicada obliga pràcticament a tots els treballadors autònoms registrats en el RETA (Règim Especial per a Treballadors Autònoms) i en el règim especial dels treballadors del mar a afiliar-se al sistema RED.

No obstant això, hi ha algunes excepcions per a diferents grups que quedaran exclosos de l´obligació d’alta al sistema RED. En concret serien:
– Professionals dedicats a la tauromàquia
– Professionals afiliats al Sistema d´Empleats de la Llar
– Els autònoms que pertanyin al grup segon i al grup tercer del règim del Mar.

Com tramitar-la?
La normativa permet que sigui el propi autònom qui realitzi el tràmit d´alta a Sistema RED o bé, que s’encarregui en el seu nom un assessor autoritzat com a representant legal.
D´aquesta manera, si ja comptes amb un assessor autoritzat RED, li has de signar l’autorització (model FR103), donant un telèfon mòbil i un correu electrònic, i amb la còpia del model i del DNI de l’autònom, l’assessor podrà actuar com a representant legal de l’autònom a l’hora de rebre notificacions de la Seguretat social.
En canvi, si l’autònom es gestiona tota la documentació i obligacions fiscals, haurà d´aparèixer ell com a autoritzat RED.
Per a això necessita sol·licitar el certificat digital. Per això només s’ha d´acudir a qualsevol
oficina de la Seguretat Social amb:
– Fotocòpia del DNI
– Algun document que certifiqui la teva condició de treballador autònom
– Sol·licitud expressa d´accés al sistema

business-3190192_640

26 març 2018Ets autònom/a? T’interessen les bonificacions de quota pel 2018? Llegeix!


En aquest post farem un repàs complet de les bonificacions i reduccions a la Seguretat Social per a treballadors autònoms pel 2018. Son aquestes:

1.- Treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat d´alta en els 2 anys immediatament anteriors en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

(El període de 2 anys serà de 3 anys quan l’ autònom hagi gaudit de les bonificacions / reduccions en el seu anterior període d´alta)

A)Que optin per la base mínima de cotització

Reducció a 50 euros mensuals per la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal durant els 12 mesos immediatament següents a la data d´efectes de l´alta.

B) Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui

Reducció mensual equivalent al 80% de la quota, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d´efectes de l´alta.

Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, comporten sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, i per un període màxim de fins a 12 mesos, fins completar un període màxim de 24 mesos després de la data d´efectes de l´alta:

a) Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en qualsevol dels dos primers supòsits.

 1. b) Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).
 2. c) Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

 

2.- Treballadors menors de 30 anys, o dones menors de 35 anys, que causin alta inicial o no hagin estat d´alta en els 2 anys immediatament anteriors al RETA.

(El període de 2 anys serà de 3 anys quan l’autònom hagi gaudit de les bonificacions / reduccions en el seu anterior període d´alta)

A més de les reduccions i bonificacions previstes amb caràcter general, una bonificació addicional equivalent al 30% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació previst amb caràcter general.

En aquest supòsit la durada màxima de les reduccions i bonificacions serà de 36 mesos.

 

3.-Treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, que causin alta inicial o que no haguessin estat d´alta en els 2 anys immediatament anteriors al RETA

A) Que optin per la base mínima de cotització

Reducció a 50 euros mensuals per la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d´efectes de l´alta.

B) Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui

Reducció equivalent al 80 per cent de la quota inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d´efectes de l´alta.

Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podrà aplicar una bonificació del 50% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant 48 mesos fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d´efectes de l´alta.

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE ES TROBEN EN BAIXA PER MATERNITAT O PATERNITAT, ADOPCIÓ, GUARDA AMB FINS D´ADOPCIÓ, ACOLLIMENT, RISC DURANT L´EMBARÀS O RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL.

Quantia: 100% de la quota que resulti d´aplicació sobre la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en què s´aculli a aquesta mesura, el tipus de cotització obligatori que correspongui per raó de la seva activitat. Aquesta bonificació serà compatible amb l´establerta en el Reial decret llei 11/1998.

Durada: La durada serà durant el període de descans; mínim un mes.

 

TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE REINCORPOREN AL TREBALL EN DETERMINATS SUPÒSITS.

Quantia: Les treballadores autònomes que hagin cessat en la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d´adopció, acolliment i tutela i tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents a la data de cessament.

Tindran de quota fixa per contingències comunes, inclosa IT, de 50 euros mensuals.

Durada: Durant els 12 mesos següents a la data de reincorporació

autonom

05 octubre 2017Autònom/a? Penses en modificar la base de cotització? Tens fins el 31 d’aquest mes!


El 31 d’octubre de 2017 finalitza el segon termini dels autònoms per modificar la seva base de cotització, amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2018

Les bases de cotització dels diferents règims es revisen de manera anual. Però en el cas dels treballadors autònoms, es poden sol·licitar el canvi de base de cotització dues vegades a l’any, amb efectes pel primer i segon semestre, sempre i quan el treballador autònom es trobi cotitzant al RETA i no sigui una alta nova.

Els terminis per presentar la sol·licitud de canvi de bases de cotització es realitzen en els següents terminis:

 • Sol·licituds presentades abans del 30 d’abril, efectes a partir de l’1 de juliol.
 • Sol·licituds presentades abans del 31 d’octubre, efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent.

Aquesta sol·licitud es podrà realitzar mitjançant el model “Modelo de solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomos” (model TC.4005).”, o mitjançant la Seu Electrònica > Ciutadans> Serveis amb certificat digital o/i Serveis amb certificat per SILTRA >. Sol·licitud canvi de base de cotització (Autònoms).

Poden realitzar-se tantes sol·licituds com es desitgi, tenint en compte únicament la última petició realitzada dintre de termini.

Normativa

– Art. 15 de l’Ordre ESS/106/2017 de 9 de Febrer (Normes de cotització 2017)

– Art. 26 de la Ordre de 24 de Setembre de 1970 (normes per la aplicació i desenvolupament del Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms).

calendari laboral

21 juliol 2017Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018


Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’Any).
 • 6 de gener (Reis).
 • 30 de març (Divendres Sant).
 • 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

 

De les tretze festes esmentades a l’apartat anterior, n’hi ha una a triar entre el 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Al territori d’Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d’Aran) l’any 2018 coincideix en diumenge, no cal aplicar el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa el dia 26 de desembre (Sant Esteve).

registre jornada portada

24 maig 2017Registre de jornada, què hem de fer?


registre jornadaDesprés de la primera sentència del Tribunal Suprem, publicada al març, que fixava els límits del registre de la jornada, ens trobem novetats: una altra sentència del mateix tribunal, que ratifica l’anterior, i el més important de tot, crea jurisprudència. Es tracta d’una nova jurisprudència del registre de jornada, que redueix definitivament les obligacions de les empreses al respecte.

La nova resolució, del 20 d’abril de 2017, ve a confirmar que l’article 35.5 de l’Estatut dels treballadors “NO EXIGEIX PORTAR UN REGISTRE DIARI DE LA JORNADA DIÀRIA DE TOTA LA PLANTILLA” “LA SEVA FINALITAT, ÉS EL CONTROL DE LA REALITZACIÓ DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES”, indicant així mateix, que els tribunals no poden suplir al legislador o imposar un registre horari, quan la norma no el contempla expressament .

Aquesta nova sentència cobra especial rellevància perquè després la primera sentència de març, LA INSPECCIÓ DE TREBALL CONTINUAVA EXIGINT EL REGISTRE DE LA JORNADA PER TOTS ELS TREBALLADORS, emparant-se en que es tractava d’una simple sentència i que, per sí sola, no creava jurisprudència.

Doncs bé, quines obligacions ha de complir finalment la meva empresa pel registre de la jornada?

 1. El registre de jornada dels contractes a temps parcial.

Aquesta obligació SÍ que està perfectament regulada al Reial Decret Llei 16/2013. La norma indica que el registre s’ha de realitzar dia a dia, i a més, incloure una totalització. En l’esmentat registre, s’han de desglossar les hores ordinàries i complementàries.

L’empresa haurà d’entregar al treballador una còpia d’aquest registre, juntament amb la seva nòmina. I així mateix, ha de conservar una còpia del registre realitzat durant 4 anys.

Si no s’atén a aquesta obligació, el contracte es presumirà a JORNADA SENCERA.

 1. El registre de jornada de les hores extraordinàries

Ambdues sentències són coincidents: el registre de jornada de les hores extraordinàries SÍ s’ha de realitzar. Ha de portar-se un control de les hores extraordinàries i vetllar pel compliment de la normativa referent a aquestes.

A més, aquest registre és fonamental per la defensa de qualsevol empresa davant d’una demanda, ja que en aquest assumpte, la càrrega de la prova recau sobre l’empresa, que serà qui haurà de justificar que s’ha complert correctament amb la normativa.

 1. Informar als representants legals dels treballadors.

Informar als representants legals dels treballadors és una obligació que recull el Reial Decret Llei 16/2013. A la primera sentència, el tribunal suprem admetia l’obligació d’estar informats, i per això us recomanem informar, als representants dels treballadors o comitè d’empresa, tant del registre dels treballadors a temps parcial, com de les hores extraordinàries realitzades per tota la plantilla.

Continuarem pendents d’aquest tema, perquè encara que sembli haver arribat al seu final, pot tenir una segona part, on el legislador acabi desenvolupant una normativa sobre el registre de jornada.