S’ha publicat el Decret Llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal.

Les modificacions en l’àmbit dels tributs propis i dels tributs cedits s’han introduït en un context de pròrroga pressupostària i de necessitat d’adoptar mesures correctores del frau. Destaquem la introducció de les següents modificacions:

Impost sobre els habitatges buits

S’inclouen com a subjectes passius els fons de titulització regulats en la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial. Aquests fons es caracteritzen per ser titulars de grans paquets d’habitatges buits procedents d’execucions hipotecàries.

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial

Increment del tipus de gravamen fins als 3,5 euros per quilogram d’òxids de nitrogen.

Impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris

Increment del tipus de gravamen en l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%. El subjecte passiu són les entitats financeres que concedeixen el préstec i a favor de les quals es constitueixen les hipoteques, tal i com estableix el Real decret llei 17/2018, que va entrar en vigor el 10 de novembre de 2018.

Apostes presencials

Increment del tipus de gravamen general i el corresponent a apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o altres, així com a apostes hípiques. S’estableix un tipus únic del 15%.