Durant el mes de novembre, aquelles entitats amb l’exercici coincident amb l’any natural han de presentar el model 232, relatiu a operacions vinculades i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Els contribuents que han de presentar el model 232 són aquells que realitzin les següents operacions vinculades:

a. Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros.

b. Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cada una d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros:

  • Operacions realitzades per contribuents de l’IRPF que apliquin el mètode d’estimació objectiva amb entitats participades per el propi contribuent o algun familiar d’aquest.
  • Operacions de transmissió de negocis.
  • Operacions de transmissió de participacions.
  • Operacions de transmissió d’immobles.
  • Operacions sobre actius intangibles.

c. Operacions del mateix tipus que utilitzin el mateix mètode de valoració i que suposin més del 50% de la xifra de negocis de l’entitat, amb independència de l’import del conjunt de les operacions amb la mateixa entitat vinculada.

Així mateix, el model també haurà d’incloure:

a. Informació addicional relativa a l’aplicació de la reducció de les rentes procedents de determinats actius intangibles.

b. Informació addicional sobre les operacions realitzades amb països o territoris qualificats com paradisos fiscals i sobre la tinència de valors relacionats amb països o territoris qualificats com paradisos fiscals.

Si ha realitzat les operacions vinculades esmentades durant l’exercici 2018, recordi que el termini per informar-les en el model 232 finalitza el proper dia 30 de novembre.