El passat 28 de desembre es van aprovar una sèrie de mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social, entre les que destaquem les següents:

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Es mantenen els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva (mòduls), a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu.

Recordem que els límits són els següents:

 • Volum d’ingressos de l’any immediat anterior superior a 250.000 euros pel conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en les quals hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.
 • Volum d’ingressos pel conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
 • Volum de compres en béns i serveis de l’any immediat anterior, excloses les adquisicions d’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

S’estableix un nou termini de renúncia al mètode d’estimació objectiva. Aquells contribuents que vulguin renunciar a l’aplicació d’aquest mètode ho podran fer fins el 29 de gener de 2020.

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Es mantenen els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

Recordem que els límits són els següents:

 • Volum d’ingressos de l’any immediat anterior superior a 250.000 euros pel conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Volum d’ingressos pel conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
 • Volum de compres i importacions en béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

S’estableix un nou termini de renúncia al règim simplificat i al règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca. Aquells contribuents que vulguin renunciar a l’aplicació d’aquest mètode ho podran fer fins el 29 de gener de 2020.

 1. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es manté el gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni per l’exercici 2020.

 1. ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS

S’han actualitzat els valors cadastrals d’aquells municipis que ho han sol·licitat. Els coeficients d’actualització a aplicar són els següents:

 • 1,05 en el cas que la ponència de valors hagi entrat en vigor l’any 1984, 1985, 1986, 1987 i 1988.
 • 1,03 en el cas que la ponència de valors hagi entrat en vigor l’any 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003.
 • 0,97 en el cas que la ponència de valors hagi entrat en vigor l’any 2011, 2012 i 2013.