A partir del 2 d’abril i fins l’1 de juliol de 2019 ja pot presentar la declaració de la renda relativa a 2018.

Estaran obligats a presentar la declaració relativa a 2018 aquells contribuents que han percebut, exclusivament (a aquests efectes, no s’han de tenir en compte les rendes que estiguin exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques):

a. Rendiments del treball que superin els 22.000 euros anuals:

   • Sempre que procedeixin d’un sol pagador.
   • Quan procedeixin de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.
   • Quan els rendiments del treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència) procedents de dos o més pagadors i les retencions hagin estat determinades per l’Agència Tributària prèvia sol·licitud del contribuent a través del model 146.

b. Rendiments del treball que superin els 12.643 euros anuals (quan el contribuent hagi mort abans del 5 de juliol de 2018 el límit és de 12.000 euros anuals):

   • Sempre que procedeixin de més d’un pagador, i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin en conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.
   • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
   • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a practicar retenció.
   • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció. En 2018, tenen aquesta consideració els tipus de retenció del 35% o 19% (quan els rendiments procedeixin d’entitats amb import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros) aplicable a retribucions percebudes per tenir la condició d’administradors i membres del Consell d’Administració, de les Juntes i altres membres d’altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15% aplicable als rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació.

c. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan l’import conjunt superi 1.600 euros anuals.

   • Als efectes del límit conjunt s’exclouen els guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva quan no procedeixi determinar la base de retenció en funció a la quantia a integrar en la base imposable.

d. Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, que superin l’import conjunt de 1.000 euros anuals.

Així mateix, estaran obligats a presentar la declaració els contribuents que exerceixin els següents drets: règim transitori de la deducció per inversió en habitatge, doble imposició internacional o aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència que redueixin la base imposable.

No estaran obligats a presentar la declaració aquells contribuents que en l’exercici 2018 hagin obtingut exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital mobiliari o immobiliari o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, sotmesos o no a retenció, fins a un import màxim conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

Finalment, la presentació de la declaració és necessària per a sol·licitar i obtenir la devolució de l’impost sobre la renda de les persones físiques per les retencions, ingressos a compte o pagaments fraccionats efectuats, quotes de l’Impost sobre la renda de no residents abonades, aplicació de la deducció per maternitat o les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial o per cònjuge no separat legalment, sempre que no s’hagi sol·licitat l’abonament de forma anticipada.