Serveis professionals - Banner interior - EADe Consultors

ÀREA ECONÒMICA - FISCAL

Assessoria fiscal a empreses, entitats i persones físiques tant en l’àmbit de l’Administració de l’Estat, com de la Local o l’Autonòmica.

Assessorament econòmic i comptable. Consisteix en donar un suport extern a  l’àrea administrativa de l’empresa per tal de que la comptabilitat informi de manera clara a la direcció, permeti seguir els resultats en períodes inferiors a l’any, permeti la presa de decisions a temps, i així mateix compleixi amb els requisits legals.

Serveis professionals - Àrea econòmica-fiscal - EADe Consultors
Tasques concretes de l’àrea econòmica i fiscal
  • Assessoria fiscal integral que consisteix en l’estudi i preparació de tots els tràmits per tal de minimitzar l’efecte impositiu tant a nivell d’empreses com dels seus socis.
  • Confecció i presentació de declaracions fiscals.
  • Assistència i representació davant la Inspecció d’Hisenda.
  • Assistència i preparació de la liquidació de l’Impost de Successions.
  • Assessorament comptable integral que consisteix des de la implementació del sistema de comptabilitat eficient fins a la resolució on-line de consultes comptables.
  • Col·laboració amb les empreses en el tancament de l’exercici, tant en el càlcul de les amortitzacions, en el càlcul de l’impost de societats i en l’aplicació de la normativa fiscal i comptable.
  • Presentació mensual, trimestral i anual dels resultats de l’empresa i de la situació financera.
  • Assistència en la confecció dels llibres oficials de comptabilitat i en la seva legitimació.
  • Confecció dels Comptes Anuals de l’empresa i presentació en el Registre Mercantil.