Serveis professionals - Banner interior - EADe Consultors

ÀREA JURÍDICA

L’àrea jurídica dóna suport a l’empresa mitjançant l’assessorament en aquelles matèries del dret que incideixen en el món empresarial, amb l’objectiu que el client pugui desenvolupar la seva activitat amb la màxima cobertura i seguretat. Els objectius de l’àrea jurídica es duen a terme mitjançant el treball en equip i la permanent formació i interacció dels seus professionals per assolir les fites de compromís amb el client, a qui es pretén aportar solucions en aquelles qüestions jurídiques que se li puguin plantejar, tant en el seu àmbit personal com en l’empresarial.

Serveis professionals - Àrea jurídica - EADe Consultors
Dret mercantil i administratiu

Serveis d’assessorament i gestió en totes les matèries vinculades amb el món de l’empresa, les seves relacions amb l’Administració Pública i en aquells altres aspectes relacionats amb el tràfic mercantil.

 • Dret societari (constitució i liquidació de societats, elaboració i modificació d’estatuts, assistència a Consells i Juntes, assessorament en matèria d’acords socials, obligacions i responsabilitats de socis i administradors).
 • Reestructuració de societats (fusions, escissions, …).
 • Dret concursal (preparació i seguiments de procediments, assistència, administració, …).
 • Preparació, constitució i intervenció en entitats no lucratives (associacions i fundacions).
 • Contractació mercantil (contractes de distribució, agència, ….).
 • Dret de la competència.
 • Dret de la propietat industrial (marques, patents,…).
 • Procediments mercantils.
 • Suport en la gestió i tramitació davant l’Administració Pública.
 • Gestió, tramitació i compliment de les obligacions en matèria de Protecció de Dades.
Dret civil, successions i família

Assessorament en el més ampli camp del dret i, en especial, en les següents matèries:

 • Planificació successòria.
 • Protocol familiar.
 • Confecció de testaments.
 • Intervenció en la preparació i gestió de les transmissions hereditàries.
 • Dret de família (preparació i redacció de convenis, procediments de separació i divorci, …).
 • Contractació.
 • Arrendaments.
 • Dret hipotecari i registral.
 • Operacions i transaccions immobiliàries.
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual.
 • Propietat horitzontal.
 • Procediments civils.
Dret laboral

Assessorament jurídic-tècnic en solucions a les diverses situacions en l’àmbit de les relacions laborals.

 • Contractació laboral i sistemes de retribució.
 • Reestructuracions.
 • Seguretat Social.
 • Assessorament i intervenció en acomiadaments, condicions laborals, reclamacions de salaris i incapacitats.