El passat 12 de març es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. En aquest Real Decret Llei es modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (en endavant E.T.), establint l’OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DE JORNADA, que entrarà en vigor el proper 12 DE MAIG DE 2019 PER TOTS ELS TREBALLADORS.

Punts a tenir en compte:

1. L’empresa OBLIGATÒRIAMENT HA DE REGISTRAR LA JORNADA DIÀRIA de tots els seus treballadors, incloent hora d’inici i finalització de la jornada, i NO ENTENEM QUE COMPLEIXI els requisits una plantilla amb les hores d’entrada i sortida PREIMPRESES.

2. També senyalar que la norma només es refereix a hora d’inici i finalització, però creiem que s’haurien d’exposar també les INTERRUPCIONS DE JORNADA com la pausa de dinar o altres que NO SIGUIN CONSIDERADES TEMPS DE TREBALL EFECTIU.

3. En relació a COM S’HA DE DUR A TERME EL SISTEMA DE REGISTRE (empremta digital, mitjans tecnològics, dispositius mòbils, ordinadors, rellotge de fitxar, etc.), la norma NO ESTABLEIX CAP OBLIGACIÓ d’utilització d’un sistema o un altre, sinó que trasllada el tema als convenis col·lectius, que seran els que ho regularan, i si no ho fessin, per decisió de l’empresari prèvia consulta als representants legals dels treballadors, en cas que existeixin a l’empresa.

4. El proper 12 DE MAIG DE 2019, data en la qual entra en vigor el registre de jornada, com que CAP CONVENI encara està adaptat a la nova normativa, les empreses hauran d’optar pel sistema que considerin més idoni per la seva activitat, però en cas d’existència de Comitè d’empresa o Delegats de Personal, ho hauran de consultar prèviament amb ells.

5. S’estableix l’obligació de CONSERVAR ELS REGISTRES DIARIS DURANT 4 ANYS, i romandran a disposició dels treballadors, representants legals dels treballadors i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.